original 1406902522234

 

DSC 0598 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี บริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ

DSC 0039 512

ชลบุรี ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1495694362 PLAY  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี " คลิกที่นี่ 20170504102812 1353319475

1495694362 PLAY  ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี " คลิกที่นี่ 20170504102812 1353319475

1495694362 PLAY  ประกาศผลการประกวด " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จังหวัดชลบุรี " คลิกที่นี่ 20170504102812 1353319475

1495694362 PLAY  หลักเกณฑ์การประกวดโครงการ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่20170504102812 1353319475

1495694362 PLAY ใบสมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรมโครงการ “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” จังหวัดชลบุรี  คลิกที่นี่20170504102812 1353319475

1495694362 PLAY การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดต่างๆ ยอดรวม 43,420 บาท  คลิกที่นี่ 

1495694362 PLAY การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  คลิกที่นี่ 

1495694362 PLAY แผนการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ประจำปี 2560  คลิกที่นี่ 

1495694362 PLAY ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561  แจ้งชื่อพร้อมเอกสารภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

1495694362 PLAYเอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่

 1495694362 PLAYช่องทางการร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYทำเนียบส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศออนไลน์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYการจัดการความรู้ (KM) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 1495694362 PLAYประชาสัมพันธ์ศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 1495694362 PLAYการบันทึก CPD CARD ระบบใหม่  เข้าบันทึก CPD CARD ระบบใหม่ CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAYระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าระบบเพื่อบันทึกผล  CLICK ที่นี่ และ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ CLICK ที่นี่

1495694362 PLAYระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์  เข้าระบบเพื่อบันทึกผล  CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAYเอกสารคู่มือโปรแกรม VERSION 2  CLICK ที่นี่  หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-MAIL : WORANARIN_IM@CPD.GO.THWORANARIN_IM@CPD.GO.TH" data-mce-style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"> 

วิดิโอข่าวกิจกรรม

 

     
     
     
     BOAC 07           BOAC 05      facebook01