original 1406902522234

 

DSC 0386 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ปปง.

DSC 0393 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์บริการเดินรถเมืองชลบุรี จำกัด

เอกสารเผยแพร่

 1495694362 PLAY  เอกสารประกอบโครงการอบรมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY  สรุปข้อสั่งการของ รมว.กษ. CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY  แนวทางการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY  การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY  แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY  รายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ขนาดใหญ่CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องคำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY  ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมและรับฝากเงินCLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 2561 CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY PPTเกณฑ์กำกับดูแลกิจการทางการเงิน  CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY  แบบการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY การจัดตั้งสหกรณ์เชิงคุณภาพCLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ)  CLICK ที่นี่

 1495694362 PLAY กระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (ตัวชี้วัด 3.5)  CLICK ที่นี่ 

 1495694362 PLAY คู่มือมาตรฐานกลางของกรมส่งเสริมสหกรณ์  CLICK ที่นี่ 

วิดิโอข่าวกิจกรรม

 

     
     
     BOAC 07           BOAC 05      facebook01