อัตรากำลังของหน่วยงาน

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

46

8

6

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

                 7

6

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

5

8

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

6

2

2

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก

5

4

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

8

10

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

9

8

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

9

7

2

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น

11

6

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่

8

3

2

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง

6

6

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก

7

3

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก

7

7

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท

6

5

2

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

5

9

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

6

7

2

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี

6

4

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

8

3

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา

7

4

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

1

3

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7

3

3

รวม

188

114

61

รวมทั้งหมด 363 คน

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนัก

3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของสำนัก

4.ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก

5.ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมสำนัก

6.ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

2.ศึกษา วิเคราะห์ งานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

3.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม จัดระบบการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา

5.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

7.ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล ติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

8.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดแผน ทิศทางและการพัฒนา แก่บุคลากรกรม

2.ศึกษา วิเคราะห์ หาความจำเป็นเพื่อสร้างหลักสูตรในการดำเนินพัฒนาบุคลากรกรม ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสหกรณ์

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ และพัฒนารูปแบบ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรกรม และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กรให้กับบุคลากรกรม

5.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรกรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.นำงานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนา

7.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรกรม

8.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดแผน ทิศทางและการพัฒนา แก่บุคลากรกรสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

2.ศึกษา วิเคราะห์ หาความจำเป็นเพื่อสร้างหลักสูตรในการดำเนินพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ และพัฒนารูปแบบ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสหกรณ์ระหว่างประเทศ และเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ์ ด้านการจัดตั้ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต และการบำรุงรักษาของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

5.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.นำงานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนา

8.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดและพัฒนาด้านธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

9.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล และติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์ และดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลงานวิชาการการดำเนินงานและการพัฒนาสหกรณ์

2.ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการประเมินผลการผลิตและการเผยแพร่ความรู้กิจกรรม และความก้าวหน้าด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3.สร้างสรรค์และผลิตสื่อทุกชนิด และจัดทำเอกสาร วารสาร จดหมายข่าว รายงานประจำปี ข่าว บทความ สารคดี นิทรรศการ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสหกรณ์

4.ผลิต และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

5.ดำเนินการและเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

6.ถ่ายภาพนิ่งและวีดีทัศน์สนับสนุนการเผยแพร่ด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.ดูแลรักษา ให้บริการและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 -20

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ด้านการสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป และด้านการผลิตและการบำรุงรักษา ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2.ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3.ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม

4.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป และด้านการผลิตและการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร บุคลากรในสถานศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ และสหกรณ์ระหว่างประเทศ

5.ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

6.ประสานงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

7.จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบรม บริหารโครงการฝึกอบรม

8.ประเมินผลการฝึกอบรม อำนวยการและประสานงานโครงการฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

9.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรกรม เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นระบบ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ (เฉพาะศูนย์ฯ 5)

10.ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรกรม (เฉพาะศูนย์ฯ 5)

11.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านการสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน (เฉพาะศูนย์ฯ 5)

12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย