โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสำนักงานและการส่งเสริมสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 
 รูปผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2560

 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ก้าวที่ 101 ปี สหกรณ์ไทย
 สหกรณ๋องค์กรสู้วิกฤติ 
 บอร์ดนิทรรศการงานสหกรณ์ 
 โปสเตอร์นิทรรศการงานสหกรณ์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในโอกาสสตมวาร (100 วัน) ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  
 รูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต 30 ธันวาคม 2559  (ไฟล์.ai)   (ไฟล์.jpg) 
 ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสพระราชทานพระบรมวโรกาสให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จำนวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (ไฟล์.ai)   (ไฟล์.jpg) 
 LOGO กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ไฟล์.ai) 
 ไวนิลสื่่อการเรียนรู้ประจำ ศพก.(แนวนอน ขนาด 90 cm x 180 cm) (แนวตั้ง ขนาด 90 cm x 200 cm) 
 Banner สหกรณ์ช่วยชาวนา 
 แบบนิทรรศการเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดระบุไว้ใต้ภาพ)  
 Power point งานริเริ่มใหม่ปี 2560   
 Power Point การรับ - จ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์   
 Power Point การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 สารพลเอก ฉัตรชัย สิริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ปีที่ 44 วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
 สารนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ปีที่ 44 วันที่ 1 ตุลาคม 2559   
 กรมส่งเสริมสหกรณ์รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายดีเด่น  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ www.co-opclik.com  
 ชม ช้อป ชิม งานตลาดเกษตรดิจิทัล 5 - 25 กันยายน นี้ ณ คลองผดุงกรุมเกษม  
 สัมมนา "สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน" โดย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)   
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สัมมนาเตรียมพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560   
 ขบวนการสหกรณ์ภาคเหนือร่วมจัดกิจกรรม "ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน"   
 ขบวนการสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าระบบ E- commerce ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์   
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐประมงสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อน Agri-Map จังหวัดชัยภูมิ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  
 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชลบุรี จำกัด   
 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่นิคมสหกรณ์ปากพญาและสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด