โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560 (ศพก.882)

1. ลิงค์เว็บไซต์ ศพก. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. รายละเอียดโครงการ ศพก. (สำหรับจังหวัด/พื้นที่)
3. รายละเอียดโครงการ ศพก. (สำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 -20)
4. คำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ (สำหรับจังหวัด/พื้นที่)
5. คู่มือสำหรับวิทยากรการสหกรณ์ (จังหวัด/พื้นที่) "วิถีสหกรณ์สู่การพัฒนาชุมชนยั่งยืน"
6. คู่มือสำหรับวิทยากรการสหกรณ์ ประจำ ศพก. (เกษตรกร) "คู่มือสหกรณ์ฉบับชาวบ้าน"
7. ไวนิลสื่่อการเรียนรู้ประจำ ศพก. (แนวนอน ขนาด 90 cm x 180 cm) (แนวตั้ง ขนาด 90 cm x 200 cm)
8. แบบทะเบียนคุมสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ประจำปี 2560 (แบบ ทบ.ศพก.01-06)
9. สรุปการส่งรายงานของจังหวัด/พื้นที่  (รอข้อมูล)
10. รายชื่อวิทยากรการสหกรณ์ประจำศพก.
11. สรุปผลปฏิบัติงาน ตามแบบรายงานผล แบบ ทบ.ศพก. 01-06 (รอข้อมูล)
12. หนังสือแจ้งประสานงาน
13. ติดต่อเรา
     - กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
     - เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
     - โทร/โทรสาร 02 669 4577    

     - E-mail :