ค้นพบ 9 ผลลัพธ์

โดย cpdadmin
อังคาร 04 ก.ย. 2018 3:54 pm
บอร์ด: ความเห็นประเด็นทั่วไป
หัวข้อ: ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 613

Re: ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าว และต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ทางสหกรณ์สามารถดำเนินการได้ตามปกติ อย่างที่เคยปฏิบัติมา เพียงแต่ในกรณีนี้ สหกรณ์ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วย ซึ่งหากสหกรณ์ มีข้อสงสัยประการใด ขอให้สหกรณ์ติดต่อขอรับคำแนะนำในป...
โดย cpdadmin
ศุกร์ 18 พ.ค. 2018 3:01 pm
บอร์ด: ความเห็นประเด็นทั่วไป
หัวข้อ: อยากให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 685

Re: อยากให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องขอขอบคุณทางสหกรณ์ที่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจัด ฝึกอบรม เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรของสหกรณ์ ซึ่งในแต่ละปี กรมฯ และสันนิบาต สหกรณ์ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับทางสหกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการบริหาร จัดการสห...
โดย cpdadmin
จันทร์ 23 เม.ย. 2018 3:44 pm
บอร์ด: ความเห็นประเด็นทั่วไป
หัวข้อ: การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ตอบกลับ: 3
แสดง: 8038

Re: การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

*** ตอบคำถามของ คุณรัตนา *** จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้ 1. กิจการของสหกรณ์เป็นเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาด ในการดำเนินกิจการ ได้จากการกำหนดแผนธุรกิจที่ผิดพลาด หรือเกิดภัยธรรมชาติ หรือการต้องตั้งสำรองหนี้สูญเป็นจำนวนมาก ก็อาจทำให้ ธุรกิจ...
โดย cpdadmin
อังคาร 06 มี.ค. 2018 10:36 am
บอร์ด: รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หัวข้อ: การล้มละลายของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะเกิดผลอย่างไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 5108

Re: การล้มละลายของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะเกิดผลอย่างไร

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้ 1. เมื่อสหกรณ์ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงล้มละลาย อำนาจการจัดการค่าหุ้นและเงินฝาก ตลอดจน ทรัพย์สินของสหกรณ์ย่อมตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระ...
โดย cpdadmin
ศุกร์ 23 ก.พ. 2018 4:16 pm
บอร์ด: ความเห็นประเด็นทั่วไป
หัวข้อ: การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ตอบกลับ: 3
แสดง: 8038

Re: การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้ ประเด็นพิจารณาตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. เมื่อสมาชิกขอลาออก คณะกรรมการดำเนินการสามารถพิจารณามีมติให้ลาออกได้ หากสมาชิกยังคงมีหนี้กู้คงเหลือ ให้ถือว่าหนี้นั้นครบกำหนดชำระทันทีตามที่ข้อบังคับกำหนด ซึ่งสมาชิกผู้ขอลาออกจะต้องชำระหนี้นั้...
โดย cpdadmin
ศุกร์ 10 พ.ย. 2017 3:38 pm
บอร์ด: ความเห็นประเด็นทั่วไป
หัวข้อ: สอบถามคุณสมบัติกรรมการ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 589

Re: สอบถามคุณสมบัติกรรมการ

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้ กรณีประเด็นปัญหาในการพิจารณาว่าสมาชิกรายใดจะตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อสหกรณ์หรือไม่นั้น ให้พิจารณา จากเจตนา หรือเหตุสุดวิสัย และพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์ กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเงินกู้ที่จะ...
โดย cpdadmin
อังคาร 17 ต.ค. 2017 3:58 pm
บอร์ด: ความเห็นประเด็นทั่วไป
หัวข้อ: ขอสอบถาม เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
ตอบกลับ: 1
แสดง: 787

Re: ขอสอบถาม เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและกำหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณา โดยข้อความที่จะขอแก้ไขจะต้องไม่ขัดกฎหมายสหกรณ์ หลักการสหกรณ์และกฎหมาย...
โดย cpdadmin
อังคาร 26 ก.ย. 2017 3:20 pm
บอร์ด: ความเห็นประเด็นทั่วไป
หัวข้อ: อยากทราบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสหกรณ์
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1248

Re: อยากทราบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสหกรณ์

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบจากประเด็นคำถาม ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 1. กรณีการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ จะเป็นอำนาจของใคร ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งโดยปกติกำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ 2. ตามเหตุผล ข้อ 1 การจะปรับค่าตอบแทน จึงต้อ...
โดย cpdadmin
พุธ 26 ก.ค. 2017 3:32 pm
บอร์ด: รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หัวข้อ: อยากทราบแปลนยุ้งฉางกลาง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 5161

Re: อยากทราบแปลนยุ้งฉางกลาง

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งว่า ในปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแบบแปลนของฉางข้าว ขนาด 500 ตัน ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2282 8725 (สายตรง) e-mail : cpd_icmd@cpd...

ค้นหาขั้นสูง