หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การล้มละลายของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะเกิดผลอย่างไร

โพสต์แล้ว: เสาร์ 24 ก.พ. 2018 11:15 pm
โดย Kul
กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐ ล้มละลาย อยากทราบว่าจะมีผลอย่างไร ต่อ ประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

1.กรณีที่สมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์ หุ้นกับเงินที่ฝากไว้ที่สหกรณ์จะเป็นอย่างไร

2. กรณีที่สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ หุ้นของสมาชิกเเต่ละคน กับยอดหนี้ของสมาชิกแต่ละคน สามารถหักล้างกันได้หรือไม่

Re: การล้มละลายของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะเกิดผลอย่างไร

โพสต์แล้ว: อังคาร 06 มี.ค. 2018 10:36 am
โดย cpdadmin
จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้

1. เมื่อสหกรณ์ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงล้มละลาย อำนาจการจัดการค่าหุ้นและเงินฝาก ตลอดจน
ทรัพย์สินของสหกรณ์ย่อมตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 2 เดือน
นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือภายในกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขยายให้สำหรับ
เจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักร โดยขยายให้ได้ไม่เกิน 2 เดือน ตามมาตรา 91 และเป็นอำนาจของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ที่จะตรวจคำขอรับชำระหนี้และสอบสวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจพิจารณา
มีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือยกคำร้องขอรับชำระหนี้ได้ตามมาตรา 106

2. การที่จะขอหักกลบลบหนี้นั้น สมาชิกสามารถแสดงเจตนาโดยยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถ
ติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ที่กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีแต่ละจังหวัด

ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มกฎหมาย สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2281 6875
e-mail : cpd_rlo@cpd.go.th