สอบถามคุณสมบัติกรรมการ

สอบถามปัญหาแสดงความคิดเห็นทั่วไป ต่างๆ

Moderator: cpdthadmin

DATA
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 พ.ย. 2017 3:25 pm

สอบถามคุณสมบัติกรรมการ

โพสต์โดย DATA » พุธ 01 พ.ย. 2017 3:28 pm

เรียนปรึกษาว่า ผมเป็นครูสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน ซึ่งเดิมขึ้นตรงกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์โดยการที่สหกรณ์ให้เขตพื้นที่การศึกษาหักจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนรายหัวให้วิทยาลัย แต่ต่อมา มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เงินอุดหนุนไม่ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่ แต่ผ่านอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดไม่มีอัตรากำลังรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจึงไม่หักเงินชำระหนี้ให้สหกรณ์โดยให้วิทยาลัยรับเงินอุดหนุนมาแล้วต้องนำส่งสหกรณ์เอง จนท.การเงินวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องนี้จึงเป็นผู้ทำหน้าที่โอนเงินให้สหกรณ์เอง แต่บางเดือนจนท.การเงินโอนเงินชำระหนี้ของครูทั้งวิทยาลัยหลังวันสิ้นเดือน จะถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครกรรมการสหกรณ์หรือไม่ครับ
ข้อบังคับสหกรณ์ห้ามบุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ “(5)สมาชิกซึ่งผิดนัดชำระเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง”

ภาพประจำตัวสมาชิก
cpdadmin
Administrator
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 23 เม.ย. 2017 3:06 pm

Re: สอบถามคุณสมบัติกรรมการ

โพสต์โดย cpdadmin » ศุกร์ 10 พ.ย. 2017 3:38 pm

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้

กรณีประเด็นปัญหาในการพิจารณาว่าสมาชิกรายใดจะตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อสหกรณ์หรือไม่นั้น ให้พิจารณา
จากเจตนา หรือเหตุสุดวิสัย และพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์
กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเงินกู้ที่จะต้องสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกขาดส่งหรือ
ส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาว่าเกิดจากเหตุใด เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
ให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก ดังนั้น กรณีตามข้อเท็จจริงของผู้สอบถามจึงต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาตามที่ข้อบังคับกำหนดต่อไป

ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2281 7226 , 0 2282 5042 และ 0 2282 6595
e-mail : cpd_rlo@cpd.go.th


ย้อนกลับไปยัง “ความเห็นประเด็นทั่วไป”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 0