การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

สอบถามปัญหาแสดงความคิดเห็นทั่วไป ต่างๆ

Moderator: cpdthadmin

mahae_eak16
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 15 ก.พ. 2018 8:57 am

การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

โพสต์โดย mahae_eak16 » พฤหัสฯ. 15 ก.พ. 2018 9:14 am

ต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่สหกรณ์ฯให้คำตอบว่าลาออกไม่ได้เพราะตอนนี้ผลประกอบการขาดทุน ขอตั้งคำถามดังนี้
1)การประสงค์จะลาออกเป็นสิทธ์ของสมาชิกหรือไม่
2)เหตุผลที่สหกรณ์ฯชี้แจงมาสามารถบังคับไม่ให้สมาชิกสหกรณ์ลาออกได้หรือไม่
3)จำนวนทุนเรือนหุ้นมีมากกว่าเงินกู้สามารถหักลบกันได้หรือไม่
4)ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ขาดทุน 3-4 ปี จะมีหน่วยงานไหนเข้ามาตรวจสอบหรือไม่

ขอขอบคุณครับ

ภาพประจำตัวสมาชิก
cpdadmin
Administrator
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 23 เม.ย. 2017 3:06 pm

Re: การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

โพสต์โดย cpdadmin » ศุกร์ 23 ก.พ. 2018 4:16 pm

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้

ประเด็นพิจารณาตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. เมื่อสมาชิกขอลาออก คณะกรรมการดำเนินการสามารถพิจารณามีมติให้ลาออกได้ หากสมาชิกยังคงมีหนี้กู้คงเหลือ
ให้ถือว่าหนี้นั้นครบกำหนดชำระทันทีตามที่ข้อบังคับกำหนด ซึ่งสมาชิกผู้ขอลาออกจะต้องชำระหนี้นั้นให้เสร็จสิ้นก่อน
2. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้สมาชิกลาออก สหกรณ์มีหน้าที่จะต้องจ่ายคืนจำนวนเงินค่าหุ้นเงินฝาก หรือเงินอื่นใด
ที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ และมีสิทธินำจำนวนเงินดังกล่าวมาหักหนี้สินที่สมาชิกพึงจ่ายให้แก่สหกรณ์ได้ก่อน แต่ทั้งนี้
หากสหกรณ์มียอดขาดทุนเกินทุนสำรอง ในการจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
ที่ 278/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 ซึ่งสมาชิกที่เป็นเจ้าของทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดทุนด้วย จึงมีผลทำให้สหกรณ์
สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกน้อยกว่ามูลค่าหุ้นได้

กรณีตามประเด็นปัญหา จึงขอชี้แจงว่าในระหว่างที่สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนสำรองนั้น สมาชิกสามารถขอลาออกจากสหกรณ์ได้
และคณะกรรมการดำเนินการก็สามารถมีมติให้ลาออกได้ แต่จำนวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับชำระคืนเท่าใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในข้อบังคับ หากคำนวณตามหลักเกณฑ์แล้วมูลค่าเป็นสูญหรือไม่เพียงพอที่จะชำระเงินกู้ได้ทั้งหมด สมาชิกจะต้อง
รับผิดชอบจ่ายส่วนต่างของเงินกู้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ สำหรับกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลา 3-4 ปี ในเบื้องต้น
ก็จะเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะร่วมกันตรวจสอบและกำหนดแนวทางให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหา
และดำเนินการต่อไป

ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2281 7226 , 0 2282 5042 และ 0 2282 6595
e-mail : cpd_rlo@cpd.go.th

Rattana
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มี.ค. 2018 6:44 pm

Re: การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

โพสต์โดย Rattana » พุธ 28 มี.ค. 2018 6:57 pm

รบกวนสอบถามค่ะ
1. คำว่าสหกรณ์ขาดทุน สาเหตุมาจากอะไรเหรอคะ ทำไมถึงขาดทุน?
2. ถ้าสหกรณ์ขาดทุน 3-4 ปีซ้อน ทำไมถึงยังดำเนินกิจการค่ะ แล้วคิดว่าเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาขาดทุนได้ ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการแก้ไขปัญหา?
3. สหกรณ์ดำเนินการ ธุรกิจขาดทุนมีการแจ้งให้สมาชิกทราบหรือไม่ว่าสหกรณ์ขาดทุน?
4. แล้วถ้าสหกรณ์ดำเนินธุรกิจขาดทุน 10ปีซ้อน ไม่มีเงินคืนสมาชิก และสมาชิกต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในส่วนที่คณะกรรมการบริหารธุรกิจขาดทุน ทั้งที่เจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินเดือนทุกเดือน แต่สมาชิกต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือคะ?
5. อัตราความรับผิดชอบคิดยังไงค่ะ เพราะถ้าความรับผิดชอบมากกว่าดอกเบี้ยที่เคยแบ่งจ่ายให้สมาชิก มีกฏระเบียบกำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบหรือไม่?
6. สหกรณ์สามารถออกเอกสารแจ้งสมาชิกให้รับรู้ได้หรือไม่ถึงสภาวะขาดทุนต่อเนื่อง 3-4ปี เพื่อให้สมาชิกพิจารณา ความสามารถของคณะผู้บริหาร ทิศทางในอนาคตว่าจะฟื้นตัวกลับมา หรือขาดทุนต่อเนื่อง?

รบกวนสอบถามค่ะ เพราะพ่อกับแม่เจอปัญหาเดียวกันกับเจ้าของโพส เจ้าพนักงานแจ้งไม่สามารถใช้เงินหุ้นหักหนี้สินได้ พร้อมยังแจ้งว่าสหกรณ์ขาดทุนถึงลาออกก็ไม่ได้เงิน จะได้เงินก็ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงิน คำถามถ้าสหกรณ์ขาดทุนเรื่อยๆแล้วจะเอาเงินที่ใหนคืนสมาชิก ท้ายที่สุดสหกรณ์จะแสดงความรับผิดชอบยังไงคะ

ด้วยความนับถือ
รัตนา

ภาพประจำตัวสมาชิก
cpdadmin
Administrator
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 23 เม.ย. 2017 3:06 pm

Re: การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

โพสต์โดย cpdadmin » จันทร์ 23 เม.ย. 2018 3:44 pm

*** ตอบคำถามของ คุณรัตนา ***

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้

1. กิจการของสหกรณ์เป็นเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาด ในการดำเนินกิจการ
ได้จากการกำหนดแผนธุรกิจที่ผิดพลาด หรือเกิดภัยธรรมชาติ หรือการต้องตั้งสำรองหนี้สูญเป็นจำนวนมาก ก็อาจทำให้
ธุรกิจเกิดปัญหา จนทำให้มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย จึงเป็นผลให้มีการขาดทุนได้ในบางปี

2. การแก้ไขปัญหาขาดทุนของแต่ละสหกรณ์ย่อมไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าปัญหานั้น ๆ มีสาเหตุจากอะไร บางสหกรณ์ก็อาจ
แก้ไขปัญหาได้ในปีถัดไป บางสหกรณ์อาจต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหาหลายปี แต่ทั้งนี้ สหกรณ์โดยส่วนใหญ่ที่ยังดำเนินกิจการอยู่
เนื่องจากยังคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ แต่หากสหกรณ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนได้และการปล่อยทิ้งไว้
อาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหรือกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม นายทะเบียนสหกรณ์ก็อาจพิจารณาใช้อำนาจสั่งเลิกสหกรณ์
ดังกล่าวได้ตามมาตรา 71(3) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

3. สหกรณ์จะต้องจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบทุกรอบระยะเวลา 12 เดือน (หนึ่งปีทางบัญชี) และจะต้องเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ อีกทั้งกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น จะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน
เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

4. กรณีนี้ต้องพิจารณาแยกกันระหว่างสมาชิกซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นทุนของสหกรณ์ กรณีที่สหกรณ์บริหารกิจการผิดพลาด
เนื่องจากสหกรณ์ดำเนินการโดยผู้แทน (คณะกรรมการ) ซึ่งที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้งเข้ามาและต้องดำเนินการตามแผนงาน
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เป็นผู้อนุมัติ เมื่อเกิดความผิดพลาดสมาชิกจึงต้องรับผิดชอบส่วนขาดแห่งทุนดังกล่าวด้วย แต่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เป็นลูกจ้างของสหกรณ์ที่จะต้องได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน

5. การจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีส่วนขาดแห่งทุน เป็นไปตามคำสั่งและคำแนะนำของนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งทุกสหกรณ์จะต้องกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ในข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์

6. กรณีดังกล่าว เป็นไปตามที่แจ้งแนวทางปฏิบัติในข้อ 3 ซึ่งที่ประชุมใหญ่จะต้องรับทราบและร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา หรือมีมติให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดแผนฟื้นฟูการดำเนินงานมาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาก็ได้ หรือหากเห็นว่า
ไม่อาจดำเนินกิจการให้บังเกิดผลดีได้อีก ก็อาจพิจารณามีมติเลิกสหกรณ์ได้

ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2281 7226 , 0 2282 5042 และ 0 2282 6595
e-mail : cpd_rlo@cpd.go.th


ย้อนกลับไปยัง “ความเห็นประเด็นทั่วไป”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 0