กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ยินดีต้อนรับ

 

    forum new  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

icondownload bullet  การสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
      a2  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด
      a2  เอกสารที่แนบ(รายชื่อสหกรณ์)
      a2 
แบบตอบรับ การเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบ
    
สถาบันเกษตรกร และโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์
     ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด
<< ดาวน์โหลดแบบตอบรับ>> n0006

icondownload bullet  เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนลักษณะรายจ่ายเพื่อการลงทุน)
     a2   หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด
     a2   หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
     a2   หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
                 1. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
                 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                 3. โครงการตลาดเกษตรกร

icondownload bullet  ขอเชิญเข้าร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและสินค้าประมง กับสหกรณ์ประมง 
    ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
      << คลิกเอกสารแนบ >>

icondownload bullet  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าประมง 
    ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560  << คลิกเอกสารแนบ >>

icondownload bullet  แบบประเมินผลโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดมูลค่าห่วงโซการผลิต ปี 2560 <<คลิก>>

icondownload bullet  แบบประเมินผลโครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ ปี 2560 <<คลิก>>

icondownload bullet  คำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2560 <<คลิก>>

icondownload bullet  การสำรวจข้อมูลสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2560
       -  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด <<คลิก>>
       -  แบบฟอร์ม <<คลิก>>

icondownload bullet  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2548 <<คลิก>>

icondownload bullet  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 <<คลิก>>

 

 

 

 

    topic2 13 ภาพข่าวกิจกรรม กพก.
 
 10505

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิก(ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด) โดยมีนายจิรศักดิ์ เงินเส็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร บรรยายพิเศษ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ>>

 

 501010

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิก(ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด) ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

     check list1 ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/ภารกิจ/โครงการ

 
 • 59_1
 • 59_2
 • 59_3
 • 59_4
 • 59_5
 • 59_6
 • 59_7
 • 59_8
 • 59_9
 • 59_10
 • 59_11
 • 59_12
 • 59_13
 • 59_14
 • 59_15
 • 59_16
 • 59_17
 • 59_18
 • 59_19
 • 59_20
 • 59_21
 • 59_21
 • 59_22
 • 59_23
 • 59_24
 • 59_25
 • 59_26
 • 59_27
 • 59_28
 • 59_29
 • 59_30
 • 59_31
 • 59_32
 • 59_33