ข่าวสาร / กิจกรรม

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 และเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบฯ ll รายละเอียด
มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสดีเด่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ll รายละเอียด
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "14 ปี ข้อมูลข่าวสารก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี"
การอบรม หัวช้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ" ll เอกสารแนบ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์สารสนเทศ ll ปี 2555 ll ปี 2556
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบ หรือ 3 วิธีการ ดังนี้
อ่านทั้งหมด

 

  พ.ร.บ. ที่น่าสนใจ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560