ข่าวสาร / กิจกรรม

  • การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 และเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบฯ ll รายละเอียด
  • มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสดีเด่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ll รายละเอียด
  • การอบรม หัวช้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ" ll เอกสารแนบ
  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์สารสนเทศ ll ปี 2555 ll ปี 2556
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบ หรือ 3 วิธีการ ดังนี้
อ่านทั้งหมด

 

  พ.ร.บ. ที่น่าสนใจ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560