1. กรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อมูลชองผู้ยื่นคำขอ ประเภท และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจ และให้บริการ ตามหลักเกณฑ์การขอข้อมูล และการขออนุญาตสำหรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละประเภท แล้วแต่กรณีดังนี้

2.1 ประเภทข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
2.2 ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย โดยให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นพิจารณา
2.3 สั่งไม่เปิดเผยข้อมูล กรณีกฎหมายหรือบุคคลเจ้าของข้อมูลกำหนดมิให้เปิดเผย

3. หากผู้ยื่นคำขอประสงค์ ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องจักต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามอัตรา ที่ทางราชการกำหนด

4. หากผู้ยื่นคำขอต้องการ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของข้าราชการและลูกจ้าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดต่อที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ โทรศัพท์ 0 2282 8808 หรือ 0 2281 1900 ,0 2282 2922 ต่อ 306, 309
โทรสาร 0 2281 2947