- สัญญาสัมปทาน
- สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจ้าง , สัญญาเช่า , สัญญาซื้อ - ขายครุภัณฑ์)