ระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 55 ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2548)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราขกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 141 ง วันที่ 30 ธันวาคม 2547)

 

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2559

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 18 มกราคม 2559)

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2546
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 28 ง วันที่ 3 มีนาคม 2546)

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้สิทธิครอบครองที่ดินนิคมสหกรณ์เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พ.ศ.2546 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547)


ระเบียบพัสดุที่ควรรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุ