ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอม
เพื่อการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131
ตอนพิเศษ 157 ง วันที่ 19 สิงหาคม 2557)

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131
ตอนพิเศษ 78 ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)

 

เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
หรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130
ตอนพิเศษ 161 ง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556)

 

เรื่อง จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาต และกำหนดแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
(ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์)

 

เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
หรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122
ตอนที่ 26ง วันที่ 31 มีนาคม 2548)

 

เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
หรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 121
ตอนพิเศษ 33 ง วันที่ 22 มีนาคม 2547)

 

เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 121
ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 7 เมษายน 2547)

 

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 121
ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 14 มกราคม 2547)