การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
   
  ประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548
        สรุปงานบริการประชาชน
   
  รายละเอียดงานบริการประชาชน
   
  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2546
        สรุปงานบริการประชาชน
        ข้อแตกต่างระหว่างงานบริการประชาชนเดิมกับปรับปรุงใหม่
        รายละเอียดงานบริการประชาชน
   
  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543