ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 แหล่งข้อมูล
1. สมุดประวัติ - - - ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กกจ.เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 23
2. แฟ้มประวัติ - - - ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กกจ.เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 23
3. เอกสาร ก.พ.7 - - - ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กกจ.เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 23
4. การฝึกอบรม , ศึกษาดูงาน - - - ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กกจ.เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 23
5. การได้รับโทษทางวินัยของข้าราชการ - - - กลุ่มวินัย กกจ.เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 23

 

- ระบบสารสนเทศการรายงานผลข้อมูลบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์