หน้าหลัก
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  -  7(1) - 7(3) โครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ
  -  7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  -  9(1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
 

-  9(2) นโยบายและการตีความ

   -  นโยบาย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   -  แผนปฏิบัติราชการ
   -  แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์

 

-  9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

   -  งบประมาณ ประจำปี 2559
   -  แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.2559 - 2560

 

 -  9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

    -  คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

  -  9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  -  9(6) สัญญาสัมปทาน
          สัญญาจ้าง
   - 9(7) มติ ค.ร.ม.
          มติ คพช.
 

 - 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

   - ประกาศประกวดราคา สอบราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
   - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จัดซื้อจัดจ้าง
 

-  แผนการจัดหาพัสดุ
-  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-  ผลการประกวดราคา / สอบราคา
-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง