ภาพกิจกรรม
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย (28/09/60)
  การอบรมหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (22/09/60)
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 (15/09/60)
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 (18/07/60)
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 (11/09/58)
รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดี
(13/02/58)
พิธีมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสฯ
ดีเด่นให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
(09/08/56)
การอบรมหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (29/07/56)
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2556 (22/05/56)
การประชุมเพื่อร่วมรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
(18/04/56)
การอบรมหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร" ll เอกสารแนบ (23/07/53)
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2552 (11/12/52)
การอบรมหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร" วันที่ 24 ก.ค. 52 (24/04/52)
การอบรมหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร" วันที่ 31 ก.ค. 51 ll 
เอกสารแนบ (31/07/51)
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (17/06/51)
การประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2551 (23/05/51)
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (26/09/50)
การบรรยายหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร" (07/09/50)