• 001
  • 002


icon picture

เปิดการสมมนาทางวิชาการประจําปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้ออมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจําปี 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดการสมมนาทางวิชาการประจําปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้ออมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจําปี 2557 กรมสงเสริมสหกรณ์ ได ้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดี โดยนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์ เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในงานดังกล่าว ณ ตึกสนติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558