- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟต์พร้อมรวมอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- มาตรา9 (6) สัญญาซื้อขายครุณภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 3 เครื่อง