มาตรา 9(7)
 
วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
3 ต.ค. 57 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2557