มาตรา 9(7)
 
วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
30 ธ.ค. 58 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2558
19 ก.พ. 58 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2558