มาตรา 9(7)
 
วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
 18 ก.ย. 60 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2560
22 มิ.ย. 60 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2560
9 มี.ค. 60 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2560