วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2561

คำรับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2559
  สรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 9 เดือน)
  รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)
 

คู่มือการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการแต่ละหน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
       :: สำนักงานเลขานุการกรม
       :: กองการเจ้าหน้าที่ 
       :: กองคลัง 
       :: กองแผนงาน
       :: กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
       :: กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
       :: กองพัฒนาสกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
       :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       :: สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
       :: สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 
       :: สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
       :: กลุ่มตรวจสอบภายใน 
       :: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
       :: สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 
       :: สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
       :: กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
       :: สถาบันพัฒนากรรมและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
6781086440307
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 นางวนิดา  รุ่มโรย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
E-mail : winida_r@cpd.go.th
ิดต่อ : 02-6285148 ภายใน 556

          

ฺBest Practices 2560

ช่องทางบริการG11
G13ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

02-628-5148 #ภายใน 556(ห้องผอ.)
02-281-7002 #ภายใน 271
02-628-5143 #ภายใน 827

02-628-5143,02-281-7002

email group02

fackbook g03

lineG 01

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

023024

Your IP: 54.226.76.27
2018-02-25 21:08