prince small

 

   Capture

  kmcpd

 

 

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

news

 

 

 

 ขอให้รับรองและยืนยันผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2560
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2

สรุปแผนและผลการดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
เจ้าหน้าที่บัญชี แผน และรายชื่อสหกรณ์ ปี 2560

1138515614 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2560/2561  new animated
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ 
    5 72  โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร


 

1138515614 การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์
     และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560/2561
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่
     5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงาน

 

 1138515614 แนวทางการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งการเงินชุมชน

 1138515614  เกณฑ์การพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งการเงินชุมชน

 

1138515614  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
       เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
       ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 โรงแรม เอสดี อเวนิว

       5 72 แนวทางการจัดทำข้อมูลดีเด่น   
       5 72 หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การคัดเลือกดีเด่น 
       5 72 เกษตรกร 

 bullet blueเอกสารบรรยายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
      5 72 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน 
      5 72 งบการเงิน

 

 

 1138515614  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2560 (ม.ธรรมศาสตร์) 

       5 72 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2   
       5 72 ตารางจัดสรรงบประมาณการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2
       5 72 คำแนะนำการเข้ารับอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2  
       5 72 กำหนดการหลักสูตรและหัวข้อการบรรยายหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2  
       5 72 บันทึกอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน"

 

 

 1138515614  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2560 (ม.ธรรมศาสตร์) 

       5 72 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1                   
       5 72 ตารางจัดสรรงบประมาณการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1                                 
       5 72 คำแนะนำการเข้ารับอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1                      
       5 72 กำหนดการหลักสูตรและหัวข้อการบรรยายหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1  
       5 72 บันทึกอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน"

 
 

1138515614  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน"

      5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
      5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
      5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
      5 72 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม

 

1138515614  แนวทางการจัดหาผู้ทำบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก  
      5 72 สรุปผลการดำเนินโครงการ
      5 72 แบบรายงานสรุปรายชื่อผู้ทำบัญชีในสหกรณ์
      5 72 แบบรายงานแผนดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์

1138515614  แนวทางการจัดจ้างพนักงานบัญชีสหกรณ์ขนาดเล็ก

1138515614  รายชื่อสหกรณ์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี 

1138515614  แบบสำรวจช้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชีสหกรณ์  

1138515614  สรุปผลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชี ณ พ.ค. 60

1138515614  สรุปข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชีสหกรณ์

1138515614  ร่างสัญญาจ้างพนักงานบัญชี

 

 

 1138515614  ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงแบบรายงานทางการเงินของสหกรณ์
       วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
       5 72 หนังสือเชิญประชุม
       5 72 คู่มือแบบรายงาน 1-7
       5 72 แบบรายงาน 1-7
       5 72 แบบรายงาน 8

 

1138515614   ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงแบบรายงานทางการเงินของสหกรณ์
       วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
       5 72 หนังสือเชิญประชุม
       5 72 คู่มือแบบรายงาน 1-7
       5 72 แบบรายงาน 1-7
       5 72 แบบรายงาน 8

 

1138515614  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

1138515614  แบบรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
     (บังคับใช้เฉพาะที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5 พันล้านบาท)  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560    

      5 72 เอกสารบรรยาย เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

1138515614 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  

 

 

 read more