แผนที่ตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 1 เลขที่ 12 ถ.ผดุงกรุงเกษม เทเวศร์ เขตพระนคร กทม.10200