1. ภาพกิจกรรม

รายงานจำนวนสหกรณ์รายเดือน

แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน

  จำนวนสหกรณ์รายเดือน ประจำปี 2560
  จำนวนสหกรณ์รายเดือน ประจำปี 2559
  จำนวนสหกรณ์รายเดือน ประจำปี 2558
  จำนวนสหกรณ์รายเดือน ประจำปี 2557

 

จำนวนสหกรณ์รายเดือน ประจำปี 2560

  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

 

จำนวนสหกรณ์รายจังหวัดประจำปี 2560

  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
  เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2560