1. ภาพกิจกรรม

รายงานการรับจดทะเบียน/การเลิกสหกรณ์/การถอนชื่อสหกรณ์

ชื่อเรื่อง

การรับจดทะเบียนสหกรณ์

การเลิกสหกรณ์

การถอนชื่อสหกรณ์

ปี 2560

กันยายน 2560 icon pdf icon pdf icon pdf
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560 icon pdf
เมษายน 2560
มีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560 
มกราคม 2560

ปี 2559

ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
กันยายน 2559
สิงหาคม 2559
กรกฎาคม 2559
มิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
มีนาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มกราคม 2559

ปี 2558

ธันวาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ตุลาคม 2558
กันยายน 2558
สิงหาคม 2558
กรกฎาคม 2558
มิถุนายน 2558
พฤษภาคม 2558
เมษายน 2558
มีนาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มกราคม 2558

ปี 2557

ธันวาคม 2557 
พฤศจิกายน 2557 
ตุลาคม 2557 
กันยายน 2557 
สิงหาคม 2557 
กรกฎาคม 2557 
มิถุนายน 2557 
พฤษภาคม 2557 
เมษายน 2557 
มีนาคม 2557 
กุมภาพันธ์ 2557 
มกราคม 2557