1. ภาพกิจกรรม

รายงานกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรรายเดือน

  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2560  
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2559  
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2558  
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2557  

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2560

  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัดประจำปี 2560

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
  เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
  เดือนมิถนายน พ.ศ. 2560
  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2560