1. ภาพกิจกรรม

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2559

หมวดย่อย

  1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2559
  2. จำนวนกรรมการกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2559
  3. การรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและเลิกกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2559
(ณ 31 ธันวาคม 2559)
  4. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี (เลิกกลุ่มเกษตรกร) ณ 31 ธันวาคม 2559
  5. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2559
  6. วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2559
  7. สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ณ 1 กันยายน 2559
  8. สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศและการจัดอันดับ10 อันดับแรก ที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกมากที่สุดและน้อยที่สุดในประเทศไทย
ณ 31 ธันวาคม 2559