1. ภาพกิจกรรม

สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2559

หมวดย่อย

  1. จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์ ณ 31 ธันวาคม 2559
  2. จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2559
  3. จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด
ณ 31 ธันวาคม 2559
  4. โครงสร้างระบบบริหารจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2559
  5. การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2559
  6. การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2559
  7. การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย ณ 31 ธันวาคม 2559
 8. สัดส่วนสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2559