ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 การพิจารณาการจัดสรรเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 การพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ณ ห้องสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์