สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมจัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสหกรณ์องค์กรหลักระดับอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ สหกรณ์ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร(น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์) ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๘ ขอนแก่น ๒. กิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ และ 3.กิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ด้านการลดภาระหนี้สินหลังประสบภัยน้ำท่วม ด้วยการแนะนำ ช่วยเหลือบรรเทา และแก้ปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป เข้าร่วมรับบริการมากกว่า ๕๐๐ ราย
นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าในการจัดโครงการวันนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ผนึกกำลังทำความดีด้วยหัวใจกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๘ จังหวัดขอนแก่น และสหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด จัดทำโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจัดโครงการ ๒ วัน คือ ในวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งวันแรกมีกิจกรรมซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชนชนทั่วไป สำหรับวันที่สองมีกิจกรรมซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีอีก ๒ สหกรณ์องค์กรหลักระดับอำเภอ ที่ให้ความร่วมมือเป็นสถานที่และร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามโครงการนี้ คือ สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ และ สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ ให้เข้ารับความช่วยเหลือตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าว