ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนมกราคม 2561 (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง การส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและศิลปินพื้น (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง การควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018(เอกสารดาวน์โหลด)icon new11