ประชาสัมพันธ์

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลายหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง"  ครั้งที่ 8 (เอกสารดาวน์โหลด) 

เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เอกสารดาวน์โหลด) 

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนมกราคม 2561 (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง การส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและศิลปินพื้น (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง การควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018(เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (เอกสารดาวน์โหลด) 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 (เอกสารดาวน์โหลด)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร ครั้งที่ 1 (เอกสารดาวน์โหลด)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นิติกร (เอกสารดาวน์โหลด)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (เอกสารดาวน์โหลด)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (เอกสารดาวน์โหลด)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (เอกสารดาวน์โหลด)