Black Ribbonpic update director2 

  • รองอธิบดี
  • รองอธิบดี
  • รองอธิบดี

Login

15

   ประกาศ ตามที่ได้แจ้งผู้เข้าประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สอบสัมภาษณ์) ว่าจะประกาศผลในวันที่ 22 กันยายน 2560 นั้น 
 เนื่องจากอยู่ระหว่างรอลงนามประกาศของจังหวัดกระบี่ จึงขอเลื่อนประกาศไปก่อน ขอให้ผู้สมัครติดตามการประกาศไปก่อน