1497172341 Database Cloud   ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

icon1

profile1 Profile 2 Profile3
Intranat 1standard actionplan
Web Application e Project Tracking icon5
Follow data salaban
email lampang1 program presonal report1
people    


 
 1497023769 Info Circle Symbol Information Letter ข่าวประชาสัมพันธ์  

1496931015 ic play arrow 48px รายชือ โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
1496931015 ic play arrow 48px ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ได้รับทดแทน จำนวน 1 รายการ
1496931015 ic play arrow 48px

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    - ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
    - ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

     - ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

1496931015 ic play arrow 48px ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น จำนวน 11 รายการ 
1496931015 ic play arrow 48px ประชาสัมพันธ์ "ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด
1496931015 ic play arrow 48px

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 

1496931015 ic play arrow 48px  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  2
1496931015 ic play arrow 48px ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่ง นิติกร
  
1496931015 ic play arrow 48px ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
1496931015 ic play arrow 48px ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
1496931015 ic play arrow 48px ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับจังหวัด


 

 

 

 1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 “เดินหน้า (สหกรณ์) ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอห้างฉัตร บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตรจำกัด และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเปิดตลาด (ข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 "เดินหน้า (สหกรณ์) ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง ข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมเครื่องไทยทาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 “เดินหน้า (สหกรณ์) ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในการยกระดับชั้น สามารถพัฒนาความเข้มแข็งในการให้บริการสมาชิก เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การจัดการองค์กร และการบริหารงาน ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 “เดินหน้า (สหกรณ์) ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปางเป็นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรจังหวัดลำปาง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 "เดินหน้า (สหกรณ์) สร้างสรรค์ ปันสุข" นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด

  • A0
  • A1
  • A2
  • A3
  • A4
  • A5
  • A6
  • A7

 

สื่อมัลติมีเดีย

1497027054 video  คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์

 11323856721132385672

งานแถลงข่าวโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สหกรณ์จังหวัดลำปาง

 0001 6

"ท้องถิ่นพัฒนา" โครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปาง

0001 5

เชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปาง

000001 3

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ

 00001

การตลาดนำการผลิต สกก.สบปราบ จำกัด

0001 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี2561

vdo1

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ยางพารา ตอน 2

vdo2

สหกรณ์จังหวัดลำปาง
ยางพารา ตอน 1   

vdo3

โครงการขยายผลโครงการหลวง
สกก.ปางม่วง จก.

vdo5

ศาสตร์ของพระราชา
เศรษฐกิจพอเพียง

vdo6
โรงงานแปรรูปสหกรณ์กองทุนสวนยาง

จังหวัดลำปาง จำกัด

vdo7

สหกรณ์เดินรถลำปาง จก.
 

vdo9

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล

vdo10

ตามพ่อที่พอเพียง

vdo11

พิธีปัญญาสมวาร 50 วัน

vdo4

นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

vdo8

สร้างฝายแม่เมาะพัฒนา

vdo12

วัฒนธรรมองค์กร

vdo13

สร้างฝายห้างฉัตร

vdo14
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งฯ