ข่าวประชาสัมพันธ์

 งบทดลองทางการเงิน

 

 

 

new2561

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับจังหวัด" โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ให้แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในจังหวัดเลยและศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad