ทำเนียบบุคลากร

welcome2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

vong

     

     ผู้อำนวยกาารกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

      ชื่อ-สกุล   : 

      ตำแหน่ง   : 

      การศึกษา : 

      โทรศัพท์   : 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

amphai2561

 

      ชื่อ-สกุล   : นางอำไพ สิงห์สถิตย์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

                       ปริญญาโท บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 1975 0159

      E-mail : amphaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

phatchareekorn2561

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางพัชรีกร  วงค์โคกสูง

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการเงิน)

      โทรศัพท์   : 08 1708 8953

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

waratun2561

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาววรธัน  สถิตย์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาการบัญชี)

                      ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 06 3719 2424 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

piyanud2561

 

     

      ชื่อ-สกุล   : นางปิยะนุช  จันทนา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต

      โทรศัพท์   : 08 5274 5884

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad