ทำเนียบบุคลากร

welcome2  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว)

sarawut

 

      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว)

       ชื่อ-สกุล   : นายสรวุฒิ  ร่มโพธิ์เงิน

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการบัญชี)

                       ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์)

      โทรศัพท์  : 08 6926 1132

      E-mail : soravutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

rangsirod2561                                               

      ชื่อ-สกุล   : นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี 

      โทรศัพท์   : 

       E-mail :   - 

 

 

 

ludda2561

   

     ชื่อ-สกุล   : นางลัดดา กาญจนะ

     ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึกษา : ปริญญาโท 

     โทรศัพท์   : 08 7953 4902

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

montida2561

 
 

     ชื่อ-สกุล   : นางสาวมลธิดา  วงศ์โสภา

     ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ.(สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

     โทรศัพท์   : 08 0187 6480

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

tud

 

     ชื่อ-สกุล   : นายทัด  ทองคำ

     ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 

     การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ.(สาขารัฐศาสตร์การปกครอง)

     โทรศัพท์   : 09 0342 7059/08 6221 3858

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.pd.go.th

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad