บุคลากร

welcome5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

jongjit2561

 

       ชื่อ-สกุล   : นางจงจิตต์  วันปรีดา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 08 1975 3569 / 08 8549 0857

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 

 vong

                                     

       ชื่อ-สกุล   : 

       ตำแหน่ง   : 

        การศึกษา : 

        โทรศัพท์   : 

         E-mail :   

 

 

papungkorn2561

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายปภังกร  ขันมณี

      ตำแหน่ง   : นิติกร

      การศึกษา : ปริญญาตรี น.บ. (สาขานิติศาสตร์บัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 6020 4386

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 dungmanee2561                                                

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวดวงมณี สอนสุภาพ

       ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

       การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)

       โทรศัพท์   :  09 3435 1249

       E-mail : 

 

 

 

                                                 ชื่อ-สกุล   : นางสาวพิชญ์ชารัน  ดงสันเทียะ

                                                 ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                                                 การศึกษา : ปริญญาตรี

                                                 โทรศัพท์   :  

                                                  E-mail : 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad