บุคลากร

welcome5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

jongjit2561

 

       ชื่อ-สกุล   : นางจงจิตต์  วันปรีดา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 08 1975 3569 / 08 8549 0857

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 

 napudchon2561

                                     

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวณภัทรชล กิมานุวัฒน์

       ตำแหน่ง   : นิติกรปฏิบัติการ

        การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

        โทรศัพท์   : 08 7421 7308

         E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

papungkorn2561

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายปภังกร  ขันมณี

      ตำแหน่ง   : นิติกร

      การศึกษา : ปริญญาตรี น.บ. (สาขานิติศาสตร์บัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 6020 4386

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 dungmanee2561                                                

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวดวงมณี สอนสุภาพ

       ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

       การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)

       โทรศัพท์   :  09 3435 1249

       E-mail : 

 

 

   

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad