ทำเนียบบุคลากร

fr 43ฝ่ายบริหารทั่วไป

daungprateap2

 

                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

      ชื่อ-สกุล   : นางดวงประทีป  กุลัตถ์นาม

      ตำแหน่ง   : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี ทษ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

      โทรศัพท์   : 08 9490 3345

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 suthasinee2562

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวสุธาสินี ศรีวิกะ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

      การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาการตลาด)

      โทรศัพท์   : 08 8584 3493

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

prasama2561

 

      

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวประศมา  สุจิมงคล

      ตำแหน่ง   : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 06 2139 0089

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 kunyapued2561
 
        ชื่อ-สกุล   : นางสาวกัญญาพัชร สอนพรม
 
        ตำแหน่ง   : นักจัดการงานทั่วไป
 

        การศึกษา : ปริญญาโท

        โทรศัพท์   : 08 9569 4945

        E-mail :   

 

 

Supara2561     

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวศุภรา  บัวระภา

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 08 4392 9190 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..th

 

 

sawarut2561

       

       

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวเสาวรัตน์  แสงสว่าง

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐศาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 08 3355 8521

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ratinun2561

  

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวรตินันท์ หาชานนท์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 3348 4496

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

apichad2561
 
 
      ชื่อ-สกุล   : นายอภิชาติ  สารพันธ์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี

      โทรศัพท์  : 08 3301 0523

       E-mail : 

 

 

 

wun2561

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางวัน มณีศรี

      ตำแหน่ง   : พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐศาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 09 8125 9842

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      

      

teeratead

   

 

      ชื่อ-สกุล   : นายธีรยุทธ  อุ่นพรม

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา : ปวส. (สาขาเกษตรทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 7863 5757

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

somkead

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายสมเกียรติ  ชมพูทอง

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐสาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 08 3357 7868

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pradit2561

 
 

      ชื่อ-สกุล   : นายประดิษฐ์  รัตนะ

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2

      การศึกษา : ปวส. (สาขาช่างไฟฟ้า)

      โทรศัพท์   : 08 6255 6729

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   nuttawut2561                                              

      ชื่อ-สกุล   : นายณัฐวัฒน์  สอนสุภาพ

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

      การศึกษา : 

      โทรศัพท์   : 

      E-mail :             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad