อัตรากำลังของหน่วยงาน

 

  หน่วยงาน ข้าราชการ   ลูกจ้างประจำ   พนักงานราชการ    จ้างเหมาบริการ  
  สหกรณ์จังหวัดเลย  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  5  
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์  
  กลุ่มตรวจกาารสหกรณ์  
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเลย นาด้วง)  
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน ภูกระดึง ผาขาว)  
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ) 1  
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่)  
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว) 1  

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad