สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร

สารสนเทศของกลุ่มเกษตร 2562

ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก                                                                                                                                                                                    หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร                                                                                                                                                                                                     ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท 

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2562)

 

สารสนเทศของกลุ่มเกษตร 2561

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจในแต่ละด้านของกลุ่มเกษตรกร
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
สินค้าและบริการหลัก
สถานะภาพทางการเงิน
อุปกรณ์การตลาด

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2561)

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad