BannerKK

 

bb news010

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

star ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 6 คัน  07/09/61 

    - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561
 
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27/09/61 new icon

star ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสื่อมชำรุด จำนวน 4 คัน  12/02/61 

     - รายละเอียดรายการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสื่อมชำรุด จำนวน 4 คัน

star ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมชำรุด ปี 2540 - 2556 จำนวน 30 รายการ  22/08/60 

     - เอกสารแนบขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมชำรุด ปี 2540 - 2556 จำนวน 30 รายการ

     - รายละเอียดประกอบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2540 - 2556 จำนวน 30 รายการ

star ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซืั้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08/08/60

     - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ 

     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง