greenline border

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน โครงสร้าง อัตรากำลัง

          ·   นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ·   นางสมปรารถนา ไชยวุฒิ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ·   บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประกอบด้วย

              1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน  9   ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ  2  ราย

                   -    พนักงานราชการ  5  ราย

                   -    ลูกจ้างประจำ   4  ราย

                   -    พนักงานจ้าง   5  ราย

              2.  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน  4  ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ 2 ราย

                   -    พนักงานราชการ  2  ราย

              3.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จำนวน  4  ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ 2  ราย

                   -    พนักงานราชการ 2 ราย

              4.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จำนวน  3 ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ 2 ราย

                   -    พนักงานราชการ 1 ราย

              5.  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จำนวน  3 ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ 1 ราย

                   -    พนักงานราชการ 2 ราย

              6.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย  7  กลุ่ม  จำนวน  17  ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ  10    ราย

                   -    พนักงานราชการ  2  ราย

                   -    ลูกจ้างประจำ 1 ราย

                   -    พนักงานจ้างเหมา  1  ราย

 

อำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก)ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิจเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ข)ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร (ค)ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป (ง)ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับมอบหมาย (จ)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น