News2

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blue expandการรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เจตนารมณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมลด และคัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
bullet blue expandการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
bullet blue expandแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้ิมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandเข้าระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานฯ(กองแผนงาน)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 


Ness11