banner info                          

ข่าวประชาสัมพันธ์bullet3   พฤศจิกายน  2560

      -  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  / เอกสารแนบ    (14/11/60)  new2

bullet3  ตุลาคม 2560
     -  
คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual กองแผนงานด้านวางแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ

bullet3
 
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน จำนวน  5  แห่ง ดังนี้
         1)  สหกรณ์บริการตำบลท่าช้าง จำกัด
         2)  สหกรณ์บริการตำงหบลบ้านพร้าวนครนายก จำกัด  
         3)  สหกรณ์บริการชุมชนตำบลดอนยก จำกัด 
         4)  สหกรณ์บริการตำบลพรหมณีนครนายก จำกัด 
         5)  สหกรณ์บริการตำบลท่าทรายนครนายก จำกัด

                                                                                                 icon all cat

  • pic_info2.png
  • pic_info3.png
  • pic_info80.jpg
  • pic_info81.jpg
  • pic_info83.jpg
  • pic_info84.jpg

 

Icon active 03

 

 BannerLink

 cpd card banner   eproject banner standreport bannerdown18
banner anti coruption banner vara bannerdown19 bannerdown16

 

ban quicklinks22

 11385291361  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสกรณ์จังหวัดนครนายก  

 11385291361  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 11385291361  ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดนครนายก

 11385291361  แผนงานประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

 11385291361  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Annual Report ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

 11385291361  รายงานการประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

 11385291361  รายงานสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.1) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  

 11385291361  ข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 11385291361  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

 kapook 43303

 

  bu07กิจรรมและผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนคนายyou2bu07

v2001 

สัมภาษณ์ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก

hqdefault 

สัมภาษณ์ผู้จัดการ
งานวัสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2559

hqdefault 3 

โครงการส่งเสริมการออม
เพื่อพ่อขอทำดี

5889njqixmgqi3