ข่าวประชาสัมพันธ์

  

bullet greenองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
18-AG-42-GE-WSP-B: Workshop on Organic Agriculture 3.0 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย 
ani217

bullet greenร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ พรบ.   แบบแสดงความคิดเห็นในร่าง พรบ.  ani217

bullet greenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ani217

bullet greenประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

bullet green คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team 

bullet green เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561  สหกรณ์นอกภาค  สหกรณ์ภาคการเกษตร   

                                                                                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

  • แบนเนอร์ตรงกลาง1
  • แบนเนอร์ตรงกลาง3
  • แบนเนอร์ตรงกลาง4
news   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ผลงานและกิจกรรม

 

 photo vtr1 studentcoopday photo vtr3
การยกระดับและมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ในรูปแบบสหกรณ์

 งานวันสหกรณ์นักเรียนแห่งชาตินครพนม
ประจำปี  2561
เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
 photo vtr4  photo vtr2  photo vtr5
การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพโครงการจัดที่ดินฯ  สัมมนาข้าวอินทรีย์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม

สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
ด้วยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์