ข่าวประชาสัมพันธ์

  

bullet greenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ani217

bullet greenประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ani217

bullet green คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team ani217

bullet green เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561  สหกรณ์นอกภาค  สหกรณ์ภาคการเกษตร   

bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

bullet greenแนวทางปฎิบัติเรื่องเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 

bullet greenคำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2560

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

bullet greenการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อบุคลากรกรมฯ โดยถ่ายทอด VDO conference ทุกจังหวัด 

     ส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

 

 

news   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ผลงานและกิจกรรม

  

rice organic coop 5 KTWT oganic2

การบริหารจัดการข้าวอินทรีย์โดยวิธีสหกรณ์

 

 ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสาน

เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" 

การบริการจัดการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตอน 2

 

smartfarmer hqdefault  
   SMART FARMER
   การพัฒนาเกษตรกร สู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)