forking create 02 tn

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet greenรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบองแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562  (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ)  ani217
bullet green
 ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมร่วมกันลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้  คลิกลงทะเบียน
bullet green
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

bullet greenขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันทำนา” มาเรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์ ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชาวนาด้วยตัวเอง ได้ทานข้าวที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 
bullet greenโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติฯ"
bullet greenประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2562
 
bullet greenแผน / ผล การปราบปรามทุจริต (ITA)  เอกสารแผน/ผล เอกสารประกอบ 
bullet green องค์การ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (เลือกหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์")

bullet green องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
18-AG-42-GE-WSP-B: Workshop on Organic Agriculture 3.0 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย 

bullet greenร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ พรบ.   แบบแสดงความคิดเห็นในร่าง พรบ.  

bullet greenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

bullet greenประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

bullet green คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team 

bullet green เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561  สหกรณ์นอกภาค  สหกรณ์ภาคการเกษตร   

                                                                                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

 

ผลงานและกิจกรรม

 

 photo vtr1 studentcoopday photo vtr3
การยกระดับและมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ในรูปแบบสหกรณ์

 งานวันสหกรณ์นักเรียนแห่งชาตินครพนม
ประจำปี  2561
เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
 photo vtr4  photo vtr5  photo vtr6
การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพโครงการจัดที่ดินฯ สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
ด้วยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตอนที่ 1
สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
ด้วยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตอนที่ 2