111
นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 11, 12 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

S 115818500

ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

390199

ลงพื้นที่เข้าประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด)

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไปและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2562 ประกาศผล วันที่ 2 มีนาคม 2563 

รายละเอียดโครงการฯ 1

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ1

S 50724882

S 10772501 S 10772503

393871

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด

S 113451024

ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

6203

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (แร่ธาตุสำหรับสัตว์) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ" 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง "

129178

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ถังน้ำหมัก

 S0022202

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562