111
นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 11, 12 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 11, 12 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ มีความเข้าใจในแนวทางและการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน โดยมีนางสาววัชรี ปุกหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครพนม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายถาพร ณ นคร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.นครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม